Dokumenti
i cjenici

Ton karte

Pogledajte ton karte završnih žbuka i premaza kao i fugir masi.

NAPOMENA: S obzirom na razlike koje postoje između računala ili štampača na kojima se ton karta pregledava ili štampa, prikaz tonova može znatno odstupati od stvarnih tonova.
Zato prije konačnog odabira željenog tona preporučujemo uvid u originalnu, štampanu ton kartu Samoborke d.d. u najbližem prodajnom centru Samoborke ili bolje opremljenoj trgovini građevinskim materijalom.

Ton karta završnih žbuka i premaza

(PDF ~ 540 Kb) verzija 1.1, ožujak 2008. - sadrži oznake grupe proizvoda u kojima se pojedini ton može dobiti

preuzmite dokument
Ton karta TERAFIL-a

PDF - sadrži ton kartu, boje u kojima se TERAFIL izrađuje.

preuzmite dokument